>

 H o m e     

   tn_a17.gif

          

   

박씨(朴氏)신라선원세계(新羅璿源世系)

     tn_a17.gif

     

       

 


朴赫居世


 

 


 
一 世

始祖王


 

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
二 世

南解王


九 世

光 欽十六世

貞 環二二世

大 寧

三 世

儒理王奈 老十 世

美 一十七世

露 兼二三世

四 世

逸聖王婆娑王十一世

乃 物十八世

楠 善二四世

隆 劒
 


 

  


 

 

五 世

阿達羅王祗摩王十二世

相 建十九世

金 山二五世

之 坤


二九世

景明王
景哀王

 

 
 廉 
 


六 世

 

 

|
 

 

  

 

  

 

 


三十世

密城大君高陽大君


逸咸大君


竹城大君


沙伐大君

 


完山大君


江南大君


月城大君


國相公

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


葛文王

 

 

 

十三世

仁 燁二十世

應 燦二六世

成 順

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           국상공 교순은 타문중   자료에 경애왕의 子로   나오니 참고 바랍니다.

 

 

 

 

七 世

武 英


十四世

啓輔二一世

德 興二七世

秋 信宣聖王


        

   박언침은 갈산문중의 직계 선조 이시다.
   

八 世

判 得


十五世

明 信二八世

僖 福

僖 川

神德王


   


                                                                 <Top>

anipurple08_down.gif

 H o m e     H o m e     

   tn_a17.gif

          

   

밀성박씨세계도(密城朴氏世系圖)

     tn_a17.gif

     

       

 
 

 

 


 

 
 


 


 언침

 
밀성(밀양)박씨 시조이시다.


000000

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

二二世 

  

 민

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

二三世 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

二四世영정


영희


영기


영후 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

二五世
 

 

二九世

기세

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

二六世
 

 

三十世 


 

시주

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


찬행

 
 

 

 

 

 

 

 

 

二七世

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
祥  

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二八世
 


 

 
太師公

 

 

 

 

 

 

左僕射公

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
도평의사공(都評議事公) - 갈산박씨문중 직계선조 이시다.


 

 

 

 
 

 
 <Top>