>

 H o m e     H o m e     

   tn_a17.gif

          

   

습독공사침파계도(習讀公士琛派系圖)

     tn_a17.gif

     

       

 
 
52535455
 

  

   

5657


58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高敞新林細谷


光山河南安淸


高敞新林鵲山


羅州多侍月川


靈巖西面月谷
高敞新林細谷


高敞新林盤龍


高敞興德峙龍
光山三道松鶴


咸平月也鷄林
靈光邑
蓮城


羅州老安五亭


扶安上西龍西
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anipurple08_down.gif  아래 도표는 윗 도표의 anipurple08_next.gif우측에 연결됩니다.

 

52535455

56

 
57세
 

 


增輝


重輝


德輝


雲章
聖章


有章

慶輝


善輝
弼輝


學輝
漢輝


   


   

58
 

 

 

 

 
 

 

 

 


  


 


 


   
 

 

 

西

 

 
 

 

 

 


  


 


 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扶安上西龍西

 

 

 

高敞上下葛山

 

光州牛峙芽山

 

靈光佛甲雙雲

 

高敞新林細谷

 

 

 

 

 

 

 

康津道岩松川

 

康津道岩松川

 

高敞新林盤龍

 

 

 

 

高敞海里杏山

 

 

 

 

 

 

 

光山東谷龍峯

 

 

 

 태남(台南)께서는 덕휘(德輝) 공의 아들이나 큰아버지 증휘 (增輝) 공께서 자식이 없음으로 양자를 가셨다.


             
             

 

anipurple08_down.gif  아래 도표는 윗 도표의 anipurple08_next.gif우측에 연결됩니다.

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

                                                     

                                                     
                                                     

                                                     

54
                                                     
                                                     
55565758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潭陽大田城山

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光州
柳川洞